;

HomeAbout Team

Our Investors

Pramod Bhasin

Vikram Gandhi

HomeOur Board

Our Board

Renuka Ramnath

Sudhir N. Variyar

Vijay Kumar

Girija Shankar Nayak

Natrajh Ramakrishna

Sandeep Menon

HomeOUR TEAM

Our Team

Sujay Patil

Ravichandra Madapati

Bharat Mehta

Rohith Balakrishnan

Nikhil Carvalho

Anusha Shetty

Srivatsan Bhaskaran

Prasanna BV

Vikki Soni

Om Agrawal

Our Investor