;

HomeAbout Team

Our Investors

Pramod Bhasin

Vikram Gandhi

HomeOur Board

Our Board

Ms. Renuka Ramnath

Mr. Sudhir N. Variyar

Mr. Vijay Kumar

Mr. Rajasekhara Reddy

Mr. Natrajh Ramakrishna

Mr. Sandeep Menon

HomeOUR TEAM

Our Team

Sujay Patil

Mahadevan Iyer

Satish Nair

Ravichandra Madapati

Amit Mehta

Bharat Mehta

Rohith Balakrishnan

Nikhil Carvalho

Anusha Shetty

Srivatsan Bhaskaran

Prasanna BV

Vikki Soni

Om Agrawal

Our Investor